Hovedstaden

Gigtskolen - Hovedstaden 
Kommende generalforsamling:

Torsdag d. 11. april 2019 kl. 18.30
Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen og kontoret

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

6. Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
    Bestyrelsen fremlægger forslag til nye vedtægter jvf. referat sidste generalforsamling. Man kan få tilsendt forslaget til vedtægtsændringer ved henvendelse til kontoret.

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af suppleant

9. Valg af revisor

10. Eventuelt